Nota prawna

Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem strony internetowej www.baifem.pl (dalej zwana "Stroną") są Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 65/68 we Wrocławiu (dalej zwany " WZZ "Herbapol" S.A." lub "Spółką"). Prezentacja Strony oraz każdy jej element, w tym marki i loga, które pojawiają się na Stronie, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do WZZ "Herbapol" S.A. lub też Spółka jest upoważniona do ich użytkowania.

Umieszczone na niniejszej Stronie nazwy handlowe i znaki graficzne stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną zgodą WZZ "Herbapol" S.A. Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie przysługują niepodzielnie WZZ "Herbapol" S.A. Bez uprzedniej pisemnej zgody WZZ "Herbapol" S.A. żaden element Strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony, czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze Użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania ze Strony, ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony musi znaleźć się następująca informacja: "Herbapol Wrocław Copyright © 2010". Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. WZZ "Herbapol" S.A. zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

Charakter informacji

Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po zapoznaniu się z informacją na opakowaniu każdego sprzedawanego preparatu.

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez WZZ "Herbapol" S.A. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez WZZ "Herbapol" S.A. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

Ograniczenie odpowiedzialności

WZZ "Herbapol" S.A. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były prawdziwe i aktualne. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Jednakże WZZ "Herbapol" S.A. nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Stronie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i wyczerpujące. Dlatego też, z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu WZZ "Herbapol" S.A., Spółka zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

 • (a) wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych na Stronie,
 • (b) wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych na Stronie oraz
 • (c) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet WZZ "Herbapol" S.A. były świadome możliwości powstania takich szkód z powodu:
  - wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
  - użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub - zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

WZZ "Herbapol" S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na Stronie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Dostępność strony internetowej

Użytkownik uznaje:

 1. że nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek błędów i że nie można tego wymagać od WZZ "Herbapol" S.A.,
 2. że błędy mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz że
 3. na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub przyczyny niezależne od WZZ "Herbapol" S.A., takie jak łącza przesyłowe i komunikacyjne pomiędzy Użytkownikiem a WZZ "Herbapol" S.A. oraz pomiędzy WZZ "Herbapol" S.A. a innymi sieciami.

WZZ "Herbapol" S.A. i/lub jej dostawcy mogą w każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Strony w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian na Stronie. WZZ "Herbapol" S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenia czy wyłączenia Strony.

Prawo właściwe

 1. Niniejsza Strona jest prowadzona przez podmiot polski, korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 4. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Właściciel Strony:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000104938. Kapitał zakładowy 2 334 500 zł w całości opłacony. NIP 897-10-01-555.